332313POSTHARVEST TECHNOLOGY
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2566 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อังคาร10:00-12:00B1204BC15150M    
  พุธ13:00-16:00F3F3C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.สุกัญญา เอี่ยมลออ
อาจารย์ ดร.วิศณีย์ โพธิ์หล้า
สอบกลางภาค: 29 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1112 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 13 มิ.ย. 2567 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
  02 อังคาร10:00-12:00B1204BC15132M    
  พฤหัสบดี13:00-16:00F3F3C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.สุกัญญา เอี่ยมลออ
อาจารย์ ดร.วิศณีย์ โพธิ์หล้า
สอบกลางภาค: 29 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1112 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 13 มิ.ย. 2567 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.