552501BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING
นวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, นวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์
หน่วยกิต12 (12-0-24)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาโท
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์09:00-13:00B1131BC20218W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล
อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 (นวัตกรรมวิศวชีวการแพทย์)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.