551262ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หน่วยกิต8 (4-9-17)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 551153 หรือ
103101 หรือ
103101 หรือ
SCI03 1001
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อาทิตย์17:00-21:00B1117BC33312M    
  อาทิตย์13:00-17:00B1117BC      
อาจารย์: อาจารย์ศุภัชกาญจน์ นุชคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลีตน
นายณัฐพล ดลเจริญนนท์
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
นางสาวธีรนาฏ ชัชวาลธาตรี
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
  02 พฤหัสบดี17:00-21:00B1119BC35350W    
  อาทิตย์13:00-17:00B1119BC      
อาจารย์: อาจารย์ศุภัชกาญจน์ นุชคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลีตน
นายฉัตรชัย สุดดีพงษ์
นายวัฒนา นามบุญลือ
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี34-32-2
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
  03 อังคาร17:00-21:00B1123BC402911W    
  พฤหัสบดี18:00-22:00B1123BC      
  อังคาร17:00-21:00F11-419F11C      
  พฤหัสบดี18:00-22:00F11-419F11C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วิชัย ศรีสุรักษ์
นายยศพงศ์ ไชยฤกษ์
นางสาวพรสวรรค์ เหม็นเณร
อาจารย์ศุภัชกาญจน์ นุชคำ
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี40-24-16
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
  04 อาทิตย์13:00-17:00B1207BC301911W    
  เสาร์17:00-21:00B1207BC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลีตน
อาจารย์ศุภัชกาญจน์ นุชคำ
นายณัฐพล ดลเจริญนนท์
นายวัฒนา นามบุญลือ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.