551261MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
กระบวนการผลิตและวัสดุในงานวิศวกรรม
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หน่วยกิต8 (4-9-17)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 551162
รายวิชาต่อเนื่อง:558203, 558407
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 เสาร์13:00-17:00B3102BC80764W    
  เสาร์17:00-21:00B3102BC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง
นายยงศธร โคตบุตร
นางสาวกรุณามิตร แสนสุริวงค์
นางสาววิไลลักษณ์ วรรณะ
นางสาววิภาดา โบราณสาร
นายอรรถโชค ภู่พันชิต
นายอรรถสิทธิ์ เวียงคำ
นายอมรินทร์ ชาญปริยวาทีวงศ์
นายธีรนันท์ ทองประมูล
นายกชรวิศ หลำคำ
นายวิเชษฐ์ เผือกแตง
นายวินัท พรมแดน
นางสาวกมลลักษณ์ เกษมณี
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.