551154PHYSICS-MECHANICS
ฟิสิกส์-กลศาสตร์
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หน่วยกิต4 (2-5-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 551151 หรือ
999103 หรือ
103001 หรือ
105101 หรือ
105101 หรือ
105101 หรือ
SCI05 1001
รายวิชาต่อเนื่อง:558201
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 เสาร์08:00-12:00B3101BC1221166W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล
อาจารย์จันทร์จีรา อภิรักษ์เมธาวงศ์
นายกันตภณ เจริญสุข
นายชัชพล สุขตะ
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี121-114-7
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
  02 พฤหัสบดี17:00-21:00SEMINAR4BC12120W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล
นายกันตภณ เจริญสุข
นายชัชพล สุขตะ
อาจารย์จันทร์จีรา อภิรักษ์เมธาวงศ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.