525443THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
ปฏิบัติการระบบความร้อนและของไหล
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 525308
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี09:00-12:00F11F11C45450W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ปสฎา ยี่สุนแซม
อาจารย์ ดร.พิจิตรา เอื้องไพโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระวี ตรีอำนรรค
อาจารย์ ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย์
นายธราเทพ พิบูลย์
นายอภิสิทธิ์ ภักดีแก้ว
นายธงชัย เทียมทัด
นางสาวจุฬาลักษณ์ อินชนะ
นายก้องนที วัฒนานุสิทธิ์
นางสาวชนิดา โตปะคำ
นายฑีรพรรษฎ์ ศรีอ่อน
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
  02 ศุกร์09:00-12:00F11F11C45432W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ปสฎา ยี่สุนแซม
อาจารย์ ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุญ ฟังสุวรรณรักษ์
นางสาววชิราภรณ์ รักษาอินทร์
นางสาววิภาดา โบราณสาร
นายธราเทพ พิบูลย์
นางสาวชนาภา เทพเสนา
นางสาวจุฬาลักษณ์ อินชนะ
นายก้องนที วัฒนานุสิทธิ์
นางสาวชนิดา โตปะคำ
นายฑีรพรรษฎ์ ศรีอ่อน
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.