525213ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต3 (2-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 105102 หรือ
SCI05 1002
รายวิชาต่อเนื่อง:525214, 536210, 536310, 537463
รายวิชาเทียบเท่า:536210, 525213
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-15:00B1203BC27270W    
  จันทร์17:00-20:00F11-320F11C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย
นางสุวิมล รัตนจันทร์
นายณัฐฐศรัณฐ์ วัชรบรรจง
นายอาทิตย์ พรมผา
นายณรงค์ พิมพ์ปรุ
นางสาวพรรษา ไขกระโทก
สอบประจำภาค: 21 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM10-ID:2564011121 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
21 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM11-ID:2563011122 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 สำหรับนศ.วิศวกรรมเครื่องกล ให้นักศึกษาเขากลุ่มเฟส 525213_1/64 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS และเข้าฟังการชี้แจงแลบในสัปดาห์แรก หากไม่เข้าจะถูกถอนโดยอาจารย์ประจำวิชา
  02 จันทร์13:00-15:00B1203BC30300W    
  อังคาร13:00-16:00F11-320F11C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย
นางสุวิมล รัตนจันทร์
นางสาวอลิสา ถนอมเมือง
นายนนทการณ์ มังคลา
นางสาวขนิษฐา วรรณคง
นายอรรถพล ชอบงาน
สอบประจำภาค: 21 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM10-ID:2564011121 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
21 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM11-ID:2563011122 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561ให้นักศึกษาเขากลุ่มเฟส 525213_1/64 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS และเข้าฟังการชี้แจงแลบในสัปดาห์แรก หากไม่เข้าจะถูกถอนโดยอาจารย์ประจำวิชา
  03 จันทร์13:00-15:00B1119BC30300W    
  พุธ13:00-16:00F11-320F11C      
อาจารย์: อาจารย์สยาม ทองนาค
นางสุวิมล รัตนจันทร์
นางสาวอลิสา ถนอมเมือง
นายนนทการณ์ มังคลา
นางสาวขนิษฐา วรรณคง
นายประพันธ์ คัทวี
สอบประจำภาค: 21 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM10-ID:2564011121 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
21 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM11-ID:2563011122 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ให้นักศึกษาเขากลุ่มเฟส 525213_1/64 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS และเข้าฟังการชี้แจงแลบในสัปดาห์แรก หากไม่เข้าจะถูกถอนโดยอาจารย์ประจำวิชา
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.