529303ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 529209
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์15:00-18:00F11-306F11L30300W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง มะรังศรี
Mr.ASHOK PAUDEL
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
นายนนฐ์ทกร บุญรักชาติ
นายกฤตพน ฉัตรวงศ์ทอง
Ms.SANE LEI LEI WYNN
นายกสิณพจน์ ทองประวัติสิริ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  02 อังคาร15:00-18:00F11-306F11L30300W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง มะรังศรี
นายภานุวัฒน์ แข็งแรง
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
นายนนฐ์ทกร บุญรักชาติ
นายจักรพันธ์ วงศ์หล่ำ
Ms.SANE LEI LEI WYNN
นายกสิณพจน์ ทองประวัติสิริ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  03 ศุกร์13:00-16:00F11-306F11L20200W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง มะรังศรี
Mr.ASHOK PAUDEL
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
นายนนฐ์ทกร บุญรักชาติ
Ms.SANE LEI LEI WYNN
นายกสิณพจน์ ทองประวัติสิริ
นายไอศวรรย์ แท่งทอง
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.