523203PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
การแก้ปัญหาด้วยการโปรแกรม
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต2 (1-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 523101 หรือ
ENG23 1001
รายวิชาต่อเนื่อง:523232, 523232
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-17:00F11-422.SoftwareF11C45450W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์
นางสาวดารณี ทิพย์ทอง
นายธนวรรต สีแก้วสิ่ว
นายคฑาเดช เขียนชัยนาจ
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี44-42-2
สอบกลางภาค: 22 ก.ย. 2565 เวลา 17:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1121 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
22 ก.ย. 2565 เวลา 17:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1123 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 2 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1140 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
2 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1141 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  02 พุธ13:00-17:00F11-422.SoftwareF11C40400W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์
นายกิตติภัฎ ศรีวงษ์
นายนวพรรษ ซึ่งพรหม
นางสาวดารณี ทิพย์ทอง
สอบกลางภาค: 22 ก.ย. 2565 เวลา 17:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1121 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
22 ก.ย. 2565 เวลา 17:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1123 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 2 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1140 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
2 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1141 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.