712101NURSING INFORMATICS
สารสนเทศทางการพยาบาล
สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, พยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 ศุกร์08:00-10:00B1207BC70691M    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
อาจารย์วาริธร ประวัติวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ขำคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตรีหญิง ดร.ปิยอร วจนะทินภัทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร สุขประเสริฐ
อาจารย์ ดร.กุลระวี วิวัฒนชีวิน
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.