335452FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการตลาด
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, เทคโนโลยีอาหาร
หน่วยกิต4 (3-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 335331 และ 335351 และ 335352
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 ศุกร์09:00-12:00B1212BC40382M    
  พฤหัสบดี13:00-16:00B1214BC      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา ทองทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา สุคัณธสิริกุล
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  02 ศุกร์09:00-12:00B1212BC40346W    
  พฤหัสบดี13:00-16:00B1214BC      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา ทองทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา สุคัณธสิริกุล
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.