335482PROPOSAL DEVELOPMENT OF FOOD TECHNOLOGY PROJECT
การพัฒนาข้อเสนอโครงงานเทคโนโลยีอาหาร
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, เทคโนโลยีอาหาร
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 335481 หรือ
CO 335481
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชาต่อเนื่อง:335483
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อังคาร08:00-09:00B1139BC906723M    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา ทองทา
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์
อาจารย์ ดร.ธนาวิทย์ กุลรัตนรักษ์
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ ศิริงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรภพ พาหอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ พรมโย
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.