202201LIFE SKILLS
ทักษะชีวิต
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาเทียบเท่า:IST20 1003, 202201
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-16:00B4101BC1500713787W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ภักดีณรงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพทวี โชควศิน
อาจารย์ แพทย์หญิงอารีรัตน์ สิริพงศ์พันธ์
อาจารย์ แพทย์หญิงอัชฌา พงศ์พิทักษ์ดำรง
สอบประจำภาค: 7 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 อังคาร13:00-16:00B4101BC50446W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ภักดีณรงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพทวี โชควศิน
อาจารย์ แพทย์หญิงอารีรัตน์ สิริพงศ์พันธ์
อาจารย์ แพทย์หญิงอัชฌา พงศ์พิทักษ์ดำรง
สอบประจำภาค: 7 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาดิจิทัล
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.