202109USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:103251
รายวิชาเทียบเท่า:202109, IST20 1002
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์17:00-19:00Lab_Com1BL40400M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล
นายอมรเทพ เทพวิชิต
สอบประจำภาค: 1 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 14:15 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM03-ID:2563011114 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 14:15 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM04-ID:2563011115 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 14:15 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM05-ID:2563011116 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  02 จันทร์17:00-19:00Lab_Com2BL40400W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล
นายอรรคเดช โสสองชั้น
นางสาวสุภลักษณ์ สีสุกอง
สอบประจำภาค: 1 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 14:15 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM03-ID:2563011114 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 14:15 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM04-ID:2563011115 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 14:15 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM05-ID:2563011116 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  03 จันทร์17:00-19:00Lab_Com3BL40391W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล
นายวัฒนา เวชวิริยกุล
นางสาวรัชนีกร ทองมา
สอบประจำภาค: 1 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 14:15 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM03-ID:2563011114 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 14:15 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM04-ID:2563011115 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 14:15 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM05-ID:2563011116 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  04 อังคาร17:00-19:00Lab_Com1BC31301W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด
อาจารย์ ดร.อรรคพล วงศ์กอบลาภ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: FOR INTERNATIONAL PROGRAM
  05 อังคาร17:00-19:00Lab_Com2BC402713M    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด
อาจารย์ ดร.อรรคพล วงศ์กอบลาภ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: FOR INTERNATIONAL PROGRAM
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.