103001FOUNDATIONS FOR CALCULUS
พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:103101, 105101, 105101, 551153, 551153, 551154, 551156, 551156, 558201
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์15:00-17:00B4101BC1500702798W    
  ศุกร์10:00-12:00B4101BC      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ชมพูนุช ธรรมานุกรศรี
สอบประจำภาค: 22 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B2101 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
22 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B2102 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
22 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B2103 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
22 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B2104 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
22 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B4101(โซนAแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
22 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B4101(โซนBแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
22 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B4101(โซนCแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
22 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B4101(โซนDแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: ใช้กับนักศึกษารหัส 2560 เป็นต้นไป
  02 จันทร์13:00-15:00B1114BC761561W    
  พุธ10:00-12:00B1203BC      
อาจารย์: Associate Professor Dr.Eckart Schulz
สอบประจำภาค: 22 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B1131 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: FOR INTERNATIONAL PROGRAM
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.