537464AIRCRAFT MAINTENANCE SKILL PRACTICE
การฝึกทักษะซ่อมบำรุงอากาศยาน
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอากาศยาน
หน่วยกิต2 (1-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:537467
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์08:00-12:00B1201BC10100W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโลธร ธรรมแท้
นายธัญนุกรณ์ ไชยเมือง
นายสุมิตร อุ่นวิเชียร
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตร พ.ศ. 2554 และ 2559
  02 เสาร์13:00-17:00B1201BC10100W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโลธร ธรรมแท้
นายธัญนุกรณ์ ไชยเมือง
นายสุมิตร อุ่นวิเชียร
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตร พ.ศ. 2554 และ 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.