537464AIRCRAFT MAINTENANCE SKILL PRACTICE
การฝึกทักษะซ่อมบำรุงอากาศยาน
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอากาศยาน
หน่วยกิต2 (1-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:537467
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 เสาร์08:00-12:00B1118BC11110W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโลธร ธรรมแท้
นายธัญนุกรณ์ ไชยเมือง
นายสุมิตร อุ่นวิเชียร
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สาขาวิชาแจ้งปิด อว 7414(7)/241 ลว. 24 ก.ค. 62 และสาขาวิชาแจ้งเปิด อว 7414(7)/245 ลว. 26 ก.ค. 62
  02 เสาร์13:00-17:00B1118BC990W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโลธร ธรรมแท้
นายสุมิตร อุ่นวิเชียร
นายธัญนุกรณ์ ไชยเมือง
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สาขาวิชาแจ้งปิด อว 7414(7)/241 ลว. 24 ก.ค. 62 และสาขาวิชาแจ้งเปิด อว 7414(7)/245 ลว. 26 ก.ค. 62
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.