528416SAFETY ENGINEERING
วิศวกรรมความปลอดภัย
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมพอลิเมอร์
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อังคาร10:00-12:00B5210B2C1201119M    
  พฤหัสบดี10:00-12:00S.5 ทบทวน 3 หอพักสุรนิเวศ5S5C      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ตติยา ตรงสถิตกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เย็นใจ
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา เพ็งอารีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา มีวาสนา
สอบประจำภาค: 20 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM01-ID:2563011112 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
20 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM02-ID:2563011113 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
20 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM03-ID:2563011114 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.