536310ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
เครื่องจักรกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลังและระบบฝังตัว
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมยานยนต์
หน่วยกิต3 (2-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 536210 หรือ
525213
รายวิชาต่อเนื่อง:536423
รายวิชาเทียบเท่า:ENG25 2110, 536310
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี13:00-16:00F11-306F11C34340M    
  พุธ10:00-12:00B1215BC      
  พฤหัสบดี13:00-16:00F11-310F11C      
  พฤหัสบดี13:00-16:00F4114F4C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย
นายภานุวัฒน์ แข็งแรง
นายนนฐ์ทกร บุญรักชาติ
นายธวิน อุดมกิจปัญญา
Mr.ASHOK PAUDEL
Ms.SANE LEI LEI WYNN
สอบกลางภาค: 17 พ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1212 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 12 ก.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1213 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย-Onsite)
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ให้นักศึกษาแอดเข้ากลุ่ม Facebook ชื่อ 536310-3/64 EM PE ES
  02 ศุกร์13:00-16:00F11-306F11C22211M    
  พุธ10:00-12:00B1117BC      
  ศุกร์13:00-16:00F11-310F11C      
  ศุกร์13:00-16:00F4114F4C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย
Mr.ASHOK PAUDEL
Ms.SANE LEI LEI WYNN
นายธวิน อุดมกิจปัญญา
นายณัฐฐศรัณฐ์ วัชรบรรจง
นายนนฐ์ทกร บุญรักชาติ
อาจารย์สยาม ทองนาค
สอบกลางภาค: 17 พ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1212 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 12 ก.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1213 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย-Onsite)
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ให้นักศึกษาแอดเข้ากลุ่ม Facebook ชื่อ 536310-3/64 EM PE ES
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.