529434ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์09:00-12:00F11-307F11C25250M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย
นายพลรัตน์ เบาสูงเนิน
นางสาวประกายเพชร ม่วงเขียว
นางสาวสุวิมล เตชะนอก
นายประพันธ์ คัทวี
นางสาววิลาวัณย์ เพียวิเศษ
นายณัฐพล ดลเจริญนนท์
นายวิวรรธน์ สุเหร็น
นายกิตติคุณ ฤทธิ์จรูญ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  02 จันทร์17:00-20:00F11-307F11C25250M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย
นายวรัญญู สารพันธ์
นางสาววิลาวัณย์ เพียวิเศษ
นายอนุรักษ์ แดนสีแก้ว
นายธนวัฒน์ อ่อนนางใย
นายพลรัตน์ เบาสูงเนิน
นางสาวธีรนาฏ ชัชวาลธาตรี
นางสาวสุวิมล เตชะนอก
นายกิตติคุณ ฤทธิ์จรูญ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  03 อังคาร13:00-16:00F11-307F11C25250M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย
นายณัฐวุฒิ สมพงษ์
นายพลรัตน์ เบาสูงเนิน
นางสาวประกายเพชร ม่วงเขียว
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
นายสุรบดินทร์ แดงด่อน
นายเกื้อกูล กองกาญจนะ
นายอนุรักษ์ แดนสีแก้ว
นายธนวัฒน์ อ่อนนางใย
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  04 อังคาร17:00-20:00F11-307F11C25250M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย
นายณรงค์ พิมพ์ปรุ
นายพีรวุฒิ รัตนวิชัย
นางสาวประกายเพชร ม่วงเขียว
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
นายวรัญญู สารพันธ์
นายเกื้อกูล กองกาญจนะ
นายอาทิตย์ พรมผา
นายธนวัฒน์ อ่อนนางใย
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.