529434ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์09:00-12:00F11-307F11C25250M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย
นายธวิน อุดมกิจปัญญา
นางสาวอวัศยา จิตไพบูลย์
นางสาวดวงกมล ประเสริฐดี
นางสาวพรรษา ไขกระโทก
นายรัฐพล โพธิ์สังข์
นายวรัญญู สารพันธ์
นายนนทการณ์ มังคลา
นายบัณริ เข็มกลัดมุกต์
สอบประจำภาค: 9 มี.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1113 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
9 มี.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1208 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  02 อังคาร13:00-16:00F11-307F11C25250M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย
นายพีรวุฒิ รัตนชัย
นางสาวประกายเพชร ม่วงเขียว
นายสุคมัย รัตนธรรม
นายประพันธ์ คัทวี
นายอนุศิษฏ์ ปั้นศิริชัยกุล
นายอาทิตย์ พรมผา
นายรัฐพล โพธิ์สังข์
นายณรงค์ พิมพ์ปรุ
สอบประจำภาค: 9 มี.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1113 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
9 มี.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1208 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  03 จันทร์17:00-20:00F11-307F11C25205M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย
นายธวิน อุดมกิจปัญญา
นางสาวประกายเพชร ม่วงเขียว
นางสาวดวงกมล ประเสริฐดี
นางสาวพรรษา ไขกระโทก
นายรัฐพล โพธิ์สังข์
นายวรัญญู สารพันธ์
นายบัณริ เข็มกลัดมุกต์
นายนนทการณ์ มังคลา
สอบประจำภาค: 9 มี.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1113 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
9 มี.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1208 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  04 อังคาร17:00-20:00F11-307F11C25250M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย
นายพีรวุฒิ รัตนชัย
นางสาวประกายเพชร ม่วงเขียว
นายสุคมัย รัตนธรรม
นายประพันธ์ คัทวี
นายอนุศิษฏ์ ปั้นศิริชัยกุล
นายอาทิตย์ พรมผา
นายวิวรรธน์ สุเหร็น
นายณรงค์ พิมพ์ปรุ
สอบประจำภาค: 9 มี.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1113 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
9 มี.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1208 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.