529434ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์09:00-12:00F11-307F11C30300M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย
นายธวิน อุดมกิจปัญญา
นางสาวขนิษฐา วรรณคง
นายกรวิชญ์ ไกยะวงษ์
นางสาวอวัศยา จิตไพบูลย์
นายเอกสิทธิ์ กิ่งมณีรัตน์
นางสาวศรุตา หวานสูงเนิน
นายนนทการณ์ มังคลา
นายชาคริต ปล้องกระโทก
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  02 จันทร์13:00-16:00F11-307F11C30300M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย
นายธวิน อุดมกิจปัญญา
นางสาวขนิษฐา วรรณคง
นายกรวิชญ์ ไกยะวงษ์
นายเอกสิทธิ์ กิ่งมณีรัตน์
นางสาวศรุตา หวานสูงเนิน
นายนนทการณ์ มังคลา
นายชาคริต ปล้องกระโทก
นายประพันธ์ คัทวี
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  03 จันทร์17:00-20:00F11-307F11C16160M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย
นายณรงค์ พิมพ์ปรุ
นายอธิษฐ์ รุ่งเจริญ
นางสาวขนิษฐา วรรณคง
นางสาวดวงกมล ประเสริฐดี
นายสุคมัย รัตนธรรม
นางสาวศรุตา หวานสูงเนิน
นายอาทิตย์ พรมผา
นางสาวอวัศยา จิตไพบูลย์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  04 อังคาร17:00-20:00F11-307F11C23230M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย
นายณรงค์ พิมพ์ปรุ
นายอธิษฐ์ รุ่งเจริญ
นายอนุศิษฏ์ ปั้นศิริชัยกุล
นางสาวดวงกมล ประเสริฐดี
นายประพันธ์ คัทวี
นายสุคมัย รัตนธรรม
นางสาวณมน กุลจิตติพงศ์
นายอาทิตย์ พรมผา
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.