235405SEMINAR IN MANAGEMENT
สัมมนาการจัดการ
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, เทคโนโลยีการจัดการ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี09:00-11:00F12-108AF12C51510W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี51-50-1
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตร พ.ศ. 2558
  02 พฤหัสบดี09:00-11:00F12-107AF12C52520W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศตรี ดร.เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี51-50-1
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตร พ.ศ. 2558
  03 พฤหัสบดี09:00-11:00B5205B2C50455W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร จันทร์ฉาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา สุคัณธสิริกุล
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตร พ.ศ. 2558
  04 พุธ16:00-18:00B1139BC50428W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วรรณภา น่าบูรณะ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตร พ.ศ. 2558
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.