108601GRADUATE MICROBIOLOGY
จุลชีววิทยาระดับบัณฑิตศึกษา
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, จุลชีววิทยา
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 104201 หรือ
108201
หรือเทียบเท่า หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  02 อังคาร13:00-15:00SEMINAR2BC20911W    
  ศุกร์10:00-12:00B1139BC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ นันทพงษ์
อาจารย์ ดร.มัณฑนา แจ่มกลาง
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตร พ.ศ. 2555
ปริญญาโท
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อังคาร13:00-15:00SEMINAR2BC20119M    
  ศุกร์10:00-12:00B1139BC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ นันทพงษ์
อาจารย์ ดร.มัณฑนา แจ่มกลาง
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตร พ.ศ. 2555
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.