325321POSTHARVEST CHANGES OF BIOLOGICAL MATERIALS
การเปลี่ยนแปลงของวัสดุชีวภาพหลังการเก็บเกี่ยว
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, เทคโนโลยีอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 109201 หรือ
SCI09 2201
รายวิชาต่อเนื่อง:325461, 325462, 325463, 325465, 325467
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี08:00-10:00B2102BC15114M    
  พุธ08:00-09:00B5205B2C      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิศา เข็มผะกา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา ทองทา
อาจารย์ ดร.รุจริน ลิ้มศุภวานิช
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ พรมโย
สอบประจำภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.