105317BASIC ELECTRONICS
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์
หน่วยกิต4 (2-6-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 105213 หรือ
105213
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อังคาร13:00-15:00B5211B2C20911M    
  พฤหัสบดี13:00-16:00B5211B2L      
  ศุกร์13:00-16:00F11-313F11L      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์
อาจารย์ ดร.อิทธิพล ฟองแก้ว
อาจารย์ ดร.มนต์ชัย จิตรวิเศษ
สอบประจำภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.