313343AQUACULTURE
การผลิตสัตว์น้ำ
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์14:00-16:00B2102BC514W    
  อังคาร13:00-16:00F10F10C      
อาจารย์: ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์
อาจารย์ ดร.ฉัตรศิรินทร์ นาคหฤทัย
สอบประจำภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์: ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์
อาจารย์ ดร.ฉัตรศิรินทร์ นาคหฤทัย
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชาไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ 5 เมษายน 2564
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.