535331COMPUTER AIDED ENGINEERING ANALYSIS
การวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมการผลิต
หน่วยกิต2 (1-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 525301 และ 525304 หรือ
525304 และ ENG25 2070
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี13:00-17:00B1138BC1064W    
อาจารย์: อาจารย์จันทร์จีรา อภิรักษ์เมธาวงศ์
สอบประจำภาค:
Course Description
ความสำคัญและหลักการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ ทบทวนกลศาสตร์วัสดุและการถ่ายเทความร้อน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และออกแบบชิ้นงาน เช่น คุณสมบัติของวัสดุ ความเค้นความเครียด การเสียรูป เกณฑ์การคราก แฟกเตอร์ความปลอดภัย
เงื่อนไขการยึดและภาระกรรมแบบต่างๆเป็นต้น หลักการของการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์และการประยุกต์ใช้งาน การใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แก้ปัญหากลศาสตร์ของแข็งและการถ่ายเทความร้อนแบบ 1 มิติอย่างง่าย การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปแก้ปัญหาซับซ้อนได้แก่ ปัญหาด้านสถิตยศาสตร์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.