523371MICROPROCESSORS
ไมโครโพรเซสเซอร์
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต4 (3-3-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 523273
รายวิชาต่อเนื่อง:523473
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อังคาร13:00-16:00B2101BC36360W    
  อังคาร17:00-20:00F11-422.SoftwareF11C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วิชัย ศรีสุรักษ์
นายสมิง เติมพรมราช
นายยศพงศ์ ไชยฤกษ์
นางสาวพรสวรรค์ เหม็นเณร
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษารหัส B62* ลงทะเบียนก่อน
  02 อังคาร13:00-16:00B2101BC36351W    
  พุธ09:00-12:00F11-422.SoftwareF11C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วิชัย ศรีสุรักษ์
นายศิวศิลป์ พรจำศิลป์
นางสาวพรสวรรค์ เหม็นเณร
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษารหัส B62* ลงทะเบียนก่อน
  03 อังคาร13:00-16:00B2101BC37361W    
  พฤหัสบดี13:00-16:00F11-422.SoftwareF11C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วิชัย ศรีสุรักษ์
นายศิวศิลป์ พรจำศิลป์
นางสาวพรสวรรค์ เหม็นเณร
นายพีรพงษ์ พิมพ์อูบ
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี37-35-2
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษารหัส B62* ลงทะเบียนก่อน
  04 อังคาร13:00-16:00B2101BC36315W    
  พฤหัสบดี17:00-20:00F11-422.SoftwareF11C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วิชัย ศรีสุรักษ์
นายอำนวย ทีจันทึก
นายยศพงศ์ ไชยฤกษ์
นายศิวศิลป์ พรจำศิลป์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษารหัส B62* ลงทะเบียนก่อน
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.