523353COMPUTER NETWORKS
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต4 (3-2-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 523352
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 ไม่มีข้อมูล000M   CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ปริญญ์ ศรเลิศล้ำวาณิช
นายอนุพงษ์ บรรจงการ
นายปิยวัฒน์ ศรีประเสริฐ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชาไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ 7 เมษายน 2565
  02 จันทร์09:00-12:00B1209BC514M    
  อังคาร13:00-15:00F11-422.SoftwareF11L      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ปริญญ์ ศรเลิศล้ำวาณิช
นายกิตติภัฎ ศรีวงษ์
นายปิยวัฒน์ ศรีประเสริฐ
สอบกลางภาค: 20 พ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:50 อาคาร B ห้อง N (อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง)
สอบประจำภาค: 2 ก.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1119 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย-Onsite)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.