523232OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
เทคโนโลยีเชิงวัตถุ
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต4 (3-2-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 523201 หรือ
ENG23 2001
รายวิชาต่อเนื่อง:523331, 523333, 523433
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์ ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์
นายกิตติภัฎ ศรีวงษ์
นายปิยวัฒน์ ศรีประเสริฐ
นางสาวดารณี ทิพย์ทอง
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชาเนื่องจากไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564
  02 จันทร์13:00-16:00F11-422.SoftwareF11C514W    
  พุธ13:00-15:00F11-422.SoftwareF11C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์
นายอิศรา สร้อยสม
นายนวพรรษ ซึ่งพรหม
นางสาวดารณี ทิพย์ทอง
สอบประจำภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล000M   CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์ ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์
นายอิศรา สร้อยสม
นายนวพรรษ ซึ่งพรหม
นางสาวดารณี ทิพย์ทอง
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชาเนื่องจากไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.