529309ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
การออกแบบระบบไฟฟ้า
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 529209
รายวิชาต่อเนื่อง:529453
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พุธ10:00-12:00B1116BC604713W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00B1127BC      
อาจารย์: ศาสตราจารย์ ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์
สอบประจำภาค: 30 มิ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM15-ID:2563011128 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
30 มิ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM16-ID:2563011129 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
30 มิ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM17-ID:2563011130 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  02 พุธ10:00-12:00B1118BC60600W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00B1140BC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลีตน
สอบประจำภาค: 30 มิ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM15-ID:2563011128 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
30 มิ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM16-ID:2563011129 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
30 มิ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM17-ID:2563011130 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.