529292ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้า
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 105102 หรือ
SCI05 1002
รายวิชาต่อเนื่อง:521418, 521451, 528301, 528314, 529293, 529294, 529298, 529299, 537302, 537303, 581236, 583294, CO 583294, 583502
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์08:00-10:00B3102BC1161151M    
  พุธ08:00-10:00B3102BC      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ อัตถกิจมงคล
สอบประจำภาค: 5 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM25-ID:2563011138 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM26-ID:2563011139 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM27-ID:2563011140 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM28-ID:2563011141 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM29-ID:2563011201 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM30-ID:2563011202 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM31-ID:2563011203 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM32-ID:2563011204 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  02 จันทร์08:00-10:00B1211BC1041040M    
  พุธ08:00-10:00B1213BC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
สอบประจำภาค: 5 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM25-ID:2563011138 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM26-ID:2563011139 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM27-ID:2563011140 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM28-ID:2563011141 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM29-ID:2563011201 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM30-ID:2563011202 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM31-ID:2563011203 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM32-ID:2563011204 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  03 พฤหัสบดี13:00-15:00B3104BC1361360M    
  พุธ08:00-10:00B3104BC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร ณรงค์ฤทธิ์
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี124-124-0
สอบประจำภาค: 5 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM25-ID:2563011138 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM26-ID:2563011139 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM27-ID:2563011140 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM28-ID:2563011141 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM29-ID:2563011201 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM30-ID:2563011202 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM31-ID:2563011203 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM32-ID:2563011204 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.