529291FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 529290
รายวิชาต่อเนื่อง:533351, 533361
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี17:00-20:00F11-317F11C32293M    
  พฤหัสบดี17:00-20:00F11-307F11C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วิโรจน์ แสงธงทอง
นายบัณริ เข็มกลัดมุกต์
นายวิสุทธิพงษ์ ซื่อชญาณ์ภักษ์
นายกสิณพจน์ ทองประวัติสิริ
นายภานุวัฒน์ แข็งแรง
สอบประจำภาค:
  02 พุธ17:00-20:00F11-317F11C32320M    
  พุธ17:00-20:00F11-307F11C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วิโรจน์ แสงธงทอง
นายบัณริ เข็มกลัดมุกต์
นายวิสุทธิพงษ์ ซื่อชญาณ์ภักษ์
นายกสิณพจน์ ทองประวัติสิริ
นายพลรัตน์ เบาสูงเนิน
สอบประจำภาค:
  03 พฤหัสบดี09:00-12:00F11-317F11C31310M    
  พฤหัสบดี09:00-12:00F11-307F11C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วิโรจน์ แสงธงทอง
นายบัณริ เข็มกลัดมุกต์
นายวิสุทธิพงษ์ ซื่อชญาณ์ภักษ์
นายกสิณพจน์ ทองประวัติสิริ
นายพลรัตน์ เบาสูงเนิน
สอบประจำภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.