529291FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 529290
รายวิชาต่อเนื่อง:533351, 533361
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์17:00-20:00F11-306F11C30300M    
  จันทร์17:00-20:00F11-317F11C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วิโรจน์ แสงธงทอง
นายกองทุน กฤษณสุวรรณ
นายพีรวุฒิ รัตนวิชัย
นางสาวอวัศยา จิตไพบูลย์
นายกฤตพน ฉัตรวงศ์ทอง
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นักศึกษาเข้าฟังคำชี้แจงในคาบแรก ถ้าไม่เข้าฟังนักศึกษาจะถูกถอนรายวิชาโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์พบนักศึกษาก่อนเรียนวันอังคารที่ 23 มี.ค. 64 เวลา 20-22 น.ห้อง B2102
  02 อังคาร17:00-20:00F11-306F11C18171M    
  อังคาร17:00-20:00F11-317F11C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วิโรจน์ แสงธงทอง
นายอรรถพล ชอบงาน
นายบัณริ เข็มกลัดมุกต์
นางสาวอวัศยา จิตไพบูลย์
นายกฤตพน ฉัตรวงศ์ทอง
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นักศึกษาเข้าฟังคำชี้แจงในคาบแรก ถ้าไม่เข้าฟังนักศึกษาจะถูกถอนรายวิชาโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์พบนักศึกษาก่อนเรียนวันอังคารที่ 23 มี.ค. 64 เวลา 20-22 น.ห้อง B2102
  03 พุธ09:00-12:00F11-306F11C30300M    
  พุธ09:00-12:00F11-317F11C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วิโรจน์ แสงธงทอง
นายอรรถพล ชอบงาน
นายบัณริ เข็มกลัดมุกต์
นางสาวอวัศยา จิตไพบูลย์
นายกฤตพน ฉัตรวงศ์ทอง
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นักศึกษาเข้าฟังคำชี้แจงในคาบแรก ถ้าไม่เข้าฟังนักศึกษาจะถูกถอนรายวิชาโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์พบนักศึกษาก่อนเรียนวันอังคารที่ 23 มี.ค. 64 เวลา 20-22 น.ห้อง B2102
  04 พุธ13:00-16:00F11-306F11C30300W    
  พุธ13:00-16:00F11-317F11C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วิโรจน์ แสงธงทอง
นางสาวปณิดา หาญรบ
นางสาวขนิษฐา วรรณคง
นายชาคริต ปล้องกระโทก
นายเอกสิทธิ์ กิ่งมณีรัตน์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นักศึกษาเข้าฟังคำชี้แจงในคาบแรก ถ้าไม่เข้าฟังนักศึกษาจะถูกถอนรายวิชาโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์พบนักศึกษาก่อนเรียนวันอังคารที่ 23 มี.ค. 64 เวลา 20-22 น.ห้อง B2102
  05 พฤหัสบดี09:00-12:00F11-306F11C28280M    
  พฤหัสบดี09:00-12:00F11-317F11C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วิโรจน์ แสงธงทอง
นางสาวปณิดา หาญรบ
นางสาวขนิษฐา วรรณคง
นายเอกสิทธิ์ กิ่งมณีรัตน์
นายกสิณพจน์ ทองประวัติสิริ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นักศึกษาเข้าฟังคำชี้แจงในคาบแรก ถ้าไม่เข้าฟังนักศึกษาจะถูกถอนรายวิชาโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์พบนักศึกษาก่อนเรียนวันอังคารที่ 23 มี.ค. 64 เวลา 20-22 น.ห้อง B2102
  06 พฤหัสบดี17:00-20:00F11-306F11C30300M    
  พฤหัสบดี17:00-20:00F11-317F11C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วิโรจน์ แสงธงทอง
นางสาวปณิดา หาญรบ
นางสาวขนิษฐา วรรณคง
นายเอกสิทธิ์ กิ่งมณีรัตน์
นายกสิณพจน์ ทองประวัติสิริ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นักศึกษาเข้าฟังคำชี้แจงในคาบแรก ถ้าไม่เข้าฟังนักศึกษาจะถูกถอนรายวิชาโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์พบนักศึกษาก่อนเรียนวันอังคารที่ 23 มี.ค. 64 เวลา 20-22 น.ห้อง B2102
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.