530233HYDROLOGY
อุทกวิทยา
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:530431, 530432, 530433
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อังคาร09:00-10:00B1215BC1401382W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00B1215BC      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี121-120-1
สอบประจำภาค:
  02 อังคาร11:00-12:00B2102BC1209426W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00B1214BC      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
สอบประจำภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชาไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ 5 เมษายน 2564
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.