530252SURVEYING LABORATORY
ปฏิบัติการการสำรวจ
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CO 530251
รายวิชาต่อเนื่อง:530253, 530254
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อังคาร13:00-16:00ห้องทบทวน3 หอพักสุรนิเวศ4S4L62611W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี61-59-2
สอบประจำภาค:
  02 พุธ13:00-16:00ห้องทบทวน 6 หอพักสุรนิเวศ6S6L602535W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ
สอบประจำภาค:
  03 ศุกร์13:00-16:00ห้องทบทวน 7 หอพักสุรนิเวศ6S6C70682W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี61-60-1
สอบประจำภาค:
  04 พฤหัสบดี13:00-16:00ห้องทบทวน 4 หอพักสุรนิเวศ5S5C70655W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี61-61-0
สอบประจำภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.