530201ENGINEERING STATICS
สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 105101 หรือ
105101 หรือ
105101 หรือ
SCI05 1001
รายวิชาต่อเนื่อง:521325, 525203, 525460, 530211, 530231, 533379, 535204, 535205, 535206, ENG30 2002
รายวิชาเทียบเท่า:530201, ENG30 2001
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อังคาร10:00-12:00B3102BC30025842W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00B3102BC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาภรณ์ เกษมศรี
สอบประจำภาค: 1 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM13-ID:2563011125 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM14-ID:2563011127 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM15-ID:2563011128 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM16-ID:2563011129 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM17-ID:2563011130 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM18-ID:2563011131 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM19-ID:2563011132 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM20-ID:2563011133 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM21-ID:2563011134 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM22-ID:2563011135 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  02 พุธ10:00-12:00B2101BC30024852W    
  จันทร์10:00-12:00B2102BC      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร
สอบประจำภาค: 1 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM13-ID:2563011125 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM14-ID:2563011127 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM15-ID:2563011128 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM16-ID:2563011129 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM17-ID:2563011130 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM18-ID:2563011131 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM19-ID:2563011132 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM20-ID:2563011133 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM21-ID:2563011134 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM22-ID:2563011135 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.