531101ENGINEERING MATERIALS
วัสดุวิศวกรรม
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโลหการ
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 526201, 526201, 526410, 526427, 531313, 531320, 531325, 531327, 531328, 531340, 531352, 531374, 531403, 532451, 535232, 535302, 535308, 535337, 535465, 535485, 537202, 537203
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์16:00-18:00B4101BC15001085415W    
  พุธ15:00-17:00B4101BC      
อาจารย์: อาจารย์ทนงศักดิ์ ยิ่งนคร
อาจารย์ฐิติกร ฉ่ำช่วง
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุดเขตต์ พจน์ประไพ
รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตติยา ตรงสถิตกุล
อาจารย์ ดร.ลักษมณ รักศักดิ์ศรี
สอบประจำภาค: 28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1135
28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1138
28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1139
28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1140
28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1141
28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1213
28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1214
28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B2101
28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B2102
28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B2103
28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B2104
28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนAแถวA)
28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนBแถวA)
28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนCแถวA)
28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนDแถวA)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.