525206ENGINEERING GRAPHICS II
การเขียนแบบวิศวกรรม 2
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต2 (1-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 525101 หรือ
ENG25 1010
รายวิชาต่อเนื่อง:521343, 528309, 528319, 528320, 528401, 528411, 528412, 528464, 530203
รายวิชาเทียบเท่า:ENG25 2140, 525206
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-17:00Lab_Com8B2C50464W    
อาจารย์: อาจารย์กนต์ธร ธรรมกุล
นายอภิสิทธิ์ ภักดีแก้ว
นางสาววชิราภรณ์ รักษาอินทร์
สอบประจำภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์กนต์ธร ธรรมกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ รูปขันธ์
นายพชร ว่องไพศาลกิจ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชาไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ 5 เมษายน 2564
  03 อังคาร13:00-17:00Lab Com10:cad IIF6C53530W    
อาจารย์: อาจารย์กนต์ธร ธรรมกุล
นางสาวจุฑาทิพย์ เพียรภูมิพงศ์
นายทินกร เพ็งประโคน
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี51-50-1
สอบประจำภาค:
  04 อังคาร13:00-17:00Lab Com11:cadIIIF6C51474W    
อาจารย์: อาจารย์กนต์ธร ธรรมกุล
นายอภิสิทธิ์ ภักดีแก้ว
นางสาวกานดา ศาตะสมิต
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี51-46-5
สอบประจำภาค:
  05 พุธ13:00-17:00Lab_Com4BC51474W    
อาจารย์: อาจารย์กนต์ธร ธรรมกุล
นายธงชัย เทียมทัด
นางสาวชนาภา เทพเสนา
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี51-46-5
สอบประจำภาค:
  06 พุธ13:00-17:00Lab_Com5B2C50500W    
อาจารย์: อาจารย์กนต์ธร ธรรมกุล
นางสาวจุฑาทิพย์ เพียรภูมิพงศ์
นายทินกร เพ็งประโคน
สอบประจำภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.