114100SPORT AND RECREATION
กีฬาและนันทนาการ
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต2 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-10:00ห้องอบรม1 อ.กีฬาสุรเริงไชยS1C30300W    
  อังคาร10:00-12:00อาคารกีฬาสุรเริงไชยS1L      
  อังคาร09:00-12:00S.5 ทบทวน 2 หอพักสุรนิเวศ5S5T      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา
สอบประจำภาค: 10 ก.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1208 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย-Onsite)
หมายเหตุ: ทักษะแบดมินตัน
  02 พฤหัสบดี09:00-10:00ห้องอบรม1 อ.กีฬาสุรเริงไชยS1C30282W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00อาคารกีฬาสุรเริงไชยS1L      
  พฤหัสบดี09:00-12:00S.5 ทบทวน 2 หอพักสุรนิเวศ5S5C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา
สอบประจำภาค: 10 ก.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1208 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย-Onsite)
หมายเหตุ: ทักษะแบดมินตัน
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.