103105CALCULUS III
แคลคูลัส 3
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 103102
รายวิชาต่อเนื่อง:103202, 103202, 103202, 103202, 103211, 103211, 103312, 421331, 421371, 421443, 424203, 424203, 424311, 424311, 424341, 424341, 424631, 425207, 429200, 429204, 430202, 434353, 434353, 521213, 521215, 521314, 521419, 521461, 524203, 524207, 524311, 524314, 524321, 524341, 525201, 525204, 525208, 525485, 525486, 526210, 526210, 527201, 527202, 527211, 527212, 529200, 529210, 530202, 531208, 531215, 533303, 533365, 534302, 536211, 551364, 551365, 581203, 582202, 583305, 585201, 585207
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-10:00B4101BC3043004M    
  ศุกร์08:00-10:00B4101BC      
  พฤหัสบดี15:00-17:00B2104BT      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.เอกณัฐ เวทยะวานิช
รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ แก่นนาคำ
นายชาญชัย ชัยวัฒน์
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี301-296-5
สอบประจำภาค: 29 มิ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง N
  02 พุธ08:00-10:00B4101BC30026634M    
  ศุกร์08:00-10:00B4101BC      
  พุธ13:00-15:00B2104BT      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.เอกณัฐ เวทยะวานิช
รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ แก่นนาคำ
นางสาวกฤติมา เพชรบุตร
สอบประจำภาค: 29 มิ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง N
  03 พุธ08:00-10:00B4101BC300175125M    
  ศุกร์08:00-10:00B4101BC      
  พุธ13:00-15:00B2103BT      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.เอกณัฐ เวทยะวานิช
รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ แก่นนาคำ
นายกิตติกร ศรีวิชัย
สอบประจำภาค: 29 มิ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง N
  04 พุธ08:00-10:00B4101BC30025446M    
  ศุกร์08:00-10:00B4101BC      
  พฤหัสบดี13:00-15:00B2104BT      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.เอกณัฐ เวทยะวานิช
รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ แก่นนาคำ
นางสาวกรรภิรมย์ สินมะเริง
สอบประจำภาค: 29 มิ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง N
  05 พุธ08:00-10:00B4101BC30023664M    
  ศุกร์08:00-10:00B4101BC      
  พุธ13:00-15:00B2102BT      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.เอกณัฐ เวทยะวานิช
รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ แก่นนาคำ
นางสาววราภรณ์ ศรีทรัพย์
สอบประจำภาค: 29 มิ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง N
  06 ศุกร์08:00-10:00B1203BC503416W    
  พุธ13:00-15:00B1203BC      
  พฤหัสบดี10:00-12:00B1203BT      
อาจารย์: Associate Professor Dr.Eckart Schulz
สอบประจำภาค: 29 มิ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง N
หมายเหตุ: FOR INTERNATIONAL PROGRAM
  07 จันทร์08:00-10:00B5101B2C600441159W    
  ศุกร์10:00-12:00B5101B2C      
  พฤหัสบดี10:00-12:00B5101B2T      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.เอกณัฐ เวทยะวานิช
รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ แก่นนาคำ
นายจิรกฤต บุญหมื่นไวย
สอบประจำภาค: 29 มิ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง N
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.