ENG32 2104ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 2
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ENG32 2103 หรือ
CO ENG32 2103
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พุธ17:00-18:00B1210BT50473M    
  พฤหัสบดี13:00-16:00F5F5C      
  พุธ17:00-18:00B1112BT      
  พุธ17:00-18:00B1116BT      
  พุธ17:00-18:00B1114BT      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ราโช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น ตั้งสถิตย์
อาจารย์ ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  02 พุธ17:00-18:00B1210BC503614W    
  พฤหัสบดี16:00-19:00F5F5C      
  พุธ17:00-18:00B1112BT      
  พุธ17:00-18:00B1116BT      
  พุธ17:00-18:00B1114BT      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ราโช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น ตั้งสถิตย์
อาจารย์ ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.