ENG25 2010FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
ทักษะพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:ENG25 3400
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อังคาร13:00-16:00F1F1C95950M    
  อังคาร13:00-16:00F4F4C      
  อังคาร13:00-16:00F5F5C      
อาจารย์: อาจารย์วินัย ตุ้มทอง
อาจารย์กนต์ธร ธรรมกุล
อาจารย์ ดร.ปสฎา ยี่สุนแซม
นายศรัทธา โพธิสว่าง
จ่าสิบเอกจำนงค์ ผายสระน้อย
นายนิคม พรประสิทธิ์
นายประสิทธิชัย ดำเนินฐิติกิจ
นางสาวชญานิศ แจ่มจรรยา
นายธนพล ทักษิณธานี
นายฐิติ สุทธิวงศ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  02 ศุกร์13:00-16:00F1F1C90864M    
  ศุกร์13:00-16:00F4F4C      
  ศุกร์13:00-16:00F5F5C      
อาจารย์: อาจารย์วินัย ตุ้มทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุญ ฟังสุวรรณรักษ์
อาจารย์ ดร.ปสฎา ยี่สุนแซม
นายศรัทธา โพธิสว่าง
จ่าสิบเอกจำนงค์ ผายสระน้อย
รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม กลมเกลี้ยง
นายประสิทธิชัย ดำเนินฐิติกิจ
นายฐิติ สุทธิวงศ์
นางสาวชญานิศ แจ่มจรรยา
นายธนพล ทักษิณธานี
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.