ENG25 2400MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตสำหรับวิศวกรเครื่องกล
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ENG33 6001
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี13:00-16:00F5F5C90900M    
อาจารย์: อาจารย์ธนศักดิ์ หวังล้อมกลาง
นายสงคราม ยาวประภาษ
นายนพพร แถวเพชร
นายสิริชัย ดวงเดือน
นายปฏิภาน นิ่มธานี
นายธนพล ทักษิณธานี
นายชาญชล ทิพยเนตร์
นายวิเชษฐ์ เผือกแตง
นายเจษฎากร เหมือนงาม
นายวริทธิ์ อรุณสุขมาก
เรือโทอภิเศรษฐ์ โกสินทร์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  02 ศุกร์13:00-16:00F5F5C90891M    
อาจารย์: อาจารย์ธนศักดิ์ หวังล้อมกลาง
นายสงคราม ยาวประภาษ
นายนพพร แถวเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย
อาจารย์ ดร.ปสฎา ยี่สุนแซม
นายธนพล ทักษิณธานี
นายชาญชล ทิพยเนตร์
นายวิเชษฐ์ เผือกแตง
นายฑีรพรรษฎ์ ศรีอ่อน
นายนนทนันทน์ ผิวอ่อน
นายวริทธิ์ อรุณสุขมาก
เรือโทอภิเศรษฐ์ โกสินทร์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.