ENG35 2014DIGITAL MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
ปฏิบัติการกระบวนการผลิตยุคดิจิทัล
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
หน่วยกิต1 (0-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:CO ENG35 2020, ENG35 2020
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 ศุกร์09:00-12:00F1, F5, F6F1, F5, F6C45432M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญชลา สุดตาชาติ
นางสาวลักษิกา สุยะวงษ์
นายนภัสดล สิงหะตา
นายเมธา แก้วตา
สอบประจำภาค: 14 ก.พ. 2567 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1121 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
14 ก.พ. 2567 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1123 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  02 ศุกร์13:00-16:00F1, F5, F6F1, F5, F6C45432M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญชลา สุดตาชาติ
นางสาวลักษิกา สุยะวงษ์
นายนภัสดล สิงหะตา
นายเมธา แก้วตา
สอบประจำภาค: 14 ก.พ. 2567 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1121 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
14 ก.พ. 2567 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1123 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.