SCI08 1002MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, จุลชีววิทยา
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: SCI08 1001 หรือ
CO SCI08 1001 หรือ
108101 หรือ
CO 108101
รายวิชาเทียบเท่า:SCI08 1002, 108102
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี09:00-12:00F9F9C1500150M    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วาสนา เป็นเครือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ นันทพงษ์
อาจารย์ ดร.มัณฑนา แจ่มกลาง
อาจารย์ ดร.ชมพูนุท วังบุญ
สำรองสำหรับ:สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 1150-0-150
สอบกลางภาค: 21 ม.ค. 2565 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง N
สอบประจำภาค: 7 มี.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาปี 1 พยาบาล
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.