551153ENGINEERING MATHEMATICS I
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 (เรียนออนไลน์ เรียนล่วงหน้า ไม่แสดงผลใน Transcript)
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หน่วยกิต0 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 551001 หรือ
551151 หรือ
999103 หรือ
103001
เลือก ปีการศึกษา: 0 / 2564 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 เสาร์08:00-12:00ONLINEONLINEC1001783W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนออนไลน์ (เรียนล่วงหน้า) ศึกษาด้วยตนเองได้ตลอดเวลา กลุ่ม Facebook : www.facebook.com/groups/740825129939051/ E-Learning : 551153 Math I สำหรับ นศ B64XXXXX (ผศ.ดร.วีณา. ฟั่งเพ็ง)
Course Description
เป็นการเปิดรหัสรายวิชาสำหรับการบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ก่อนเปิดภาค เริ่มใช้ภาค 1/2563 แต่ไม่ปรากฏใน Transcript และโครงสร้างหลักสูตร



หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.