525341BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 525202 และ 525204 และ 525216 และ 530211 หรือ
525202 และ 525204 และ 525216 และ ENG30 2002
รายวิชาต่อเนื่อง:525352, 525463
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-16:00F5F5C50500M    
อาจารย์: อาจารย์ธนศักดิ์ หวังล้อมกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทูรย์ เห็มสุวรรณ
อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โศรฎา แข็งการ
นางสาวชนาภา เทพเสนา
นางสาววชิราภรณ์ รักษาอินทร์
นายณัฏฐพล อำไพ
นายก้องนที วัฒนานุสิทธิ์
นางสาวชนิดา โตปะคำ
นางสาวอัมพวรรณ วันดี
นางสาวจุฬาลักษณ์ อินชนะ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จัดสอบเองนอกตารางสอบ (E-learning) สอบวันที่ 18 พ.ย. 64 เวลา 13.00-14.30 น.
  02 ไม่มีข้อมูล000M   CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์ธนศักดิ์ หวังล้อมกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โศรฎา แข็งการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทูรย์ เห็มสุวรรณ
อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล
นางสาวชนาภา เทพเสนา
นางสาววชิราภรณ์ รักษาอินทร์
นายณัฏฐพล อำไพ
นายธงไชย ลีทา
นายสิริชัย ดวงเดือน
นางสาวอัมพวรรณ วันดี
นายก้องนที วัฒนานุสิทธิ์
นางสาวเพ็ญพิชา เนียมสกุล
นางสาวชนิดา โตปะคำ
นายวสุ พิริยะกุลวัฒน์
นายธนพัต พฤกษาพันธุ์รัตน์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชาไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564
  03 ศุกร์13:00-16:00B1206BC50491M    
อาจารย์: อาจารย์ธนศักดิ์ หวังล้อมกลาง
อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทูรย์ เห็มสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โศรฎา แข็งการ
นางสาวชนาภา เทพเสนา
นางสาววชิราภรณ์ รักษาอินทร์
นายณัฏฐพล อำไพ
นางสาวชนิดา โตปะคำ
นางสาวอัมพวรรณ วันดี
นางสาวจุฬาลักษณ์ อินชนะ
นายก้องนที วัฒนานุสิทธิ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จัดสอบเองนอกตารางสอบ (E-learning) สอบวันที่ 18 พ.ย. 64 เวลา 13.00-14.30 น.
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.