583304POLYMER PROCESSING LABORATORY
ปฏิบัติการขึ้นรูปพอลิเมอร์
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CO 583303
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-16:00F5F5C15510M    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.กษมา จารุกำจร
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตติยา ตรงสถิตกุล
นางสาวสิริปัญโญ พรหมนิล
นางสาววาสนา นนกระโทก
Ms.MOE EI EI ZIN
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: FOR INTERNATIONAL PROGRAM
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.